Notices

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

Important Information about Respite Services

Post Date:March 26, 2019 7:52 AM

This information was posted on our website from November 2017, until November 2018. We are posting it once again in order to ensure all families have this information. If you have concerns about your respite hours, please speak with your Service Coordinator.

 

IMPORTANT INFORMATION ABOUT SERVICES

Due to recent changes in the law, you may be eligible for more respite hours as of January 1, 2018.  ELARC encourages you to speak with your Service Coordinator to find out more and begin planning now. 

INFORMACION IMPORTANTE ACERCA DE SERVICIOS

Debido a recientes cambios en la ley, usted puede ser elegible para más horas de relevo (respite) a partir del 01 de Enero de 2018.  ELARC le anima a hablar con su Coordinador de servicios para obtener más información y comenzar a planificar ahora.

重要資訊有關服務

由於近期的法律更改,您可能在1月1日2018年開始有資格接受更多臨時護理服務。ELARC鼓勵您與服務協調員談談詳情,開始規劃。

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC DỊCH VỤ

Vì gần đây luật có thay đổi, quý vị có thể đủ điều kiện nhận thêm giờ dịch vụ chăm sóc thay thế từ ngày 1 tháng 1, 2018. ELARC khuyến khích quý vị trao đổi với Điều Phối Viên Dịch Vụ để tìm hiểu thêm và bắt đầu lập kế hoạch ngay bây giờ.

서비스에 대한 중요 정보

최근 법의 변화에 의해, 귀하는 2018 년 1월 1일부터 추가 위탁 시간을 받을 수도 있습니다. ELARC측은 서비스 코디네이터에게 문의해서 더 자세한 내용을 알아보고 계획을 세울 것을 권장합니다.

PRINT THIS INFORMATION